Technické informácie

Princíp fungovania

Teplovodný kolektor je zariadenie na zachytávanie slnečnej energie a jeho premenu na teplo pre ďalšie využitie. Slnečný lúč prechádza sklom kolektora s nízkym optickým odporom a zachytáva sa v absorbéri – kovovej časti ktorej súčasťou je výmenník z medeného potrubia naplnený teplonosným médiom. Ohriate médium je potrubím odvádzané do sekundárneho výmenníka, kde je ďalej odovzdávané, je to spravidla bojler, alebo doskový výmenník. Súčasťou systému je elektronický regulátor, ktorý porovnáva teplotu na vstupe a výstupe zo zariadenia a zapína čerpadlo.

Návrh a dimenzovanie

V Slovenských podmienkach dopadá na 1m2 plochy v období máj – september v priemere 890 W/m2. Pri priemernej účinnosti kolektora 55% je využiteľná energia zachytená plochou 1 m2 kolektora 450W.

- ohrev TÚV

Ako príklad uveďme štvorčlennú domácnosť, ktorej spotreba teplej úžitkovej vody je 200 litrov. Ne jej ohriatie o 40°C je potrebných 9,3 kWh. Pri priemernom letnom energetickom zisku 3,9 kWh/m2 za deň a strednej účinnosti kolektora 55% je požadovaná účinná plocha absorbéra 4,5 m2 (v praxi to znamená 2 – 3 kolektory). V zimnom období je priemerný energetický zisk 2,8 kWh/m2deň. Z bezpečnostných dôvodov je nutné dimenzovať systém pre prevádzku v letnom období s dostatočnou rezervou, aby nedochádzalo k jeho prehrievaniu, v inom prípade je nutné zabezpečiť odber dostatočného množstva energie pre bezpečnú prevádzku, napr. akumuláciou tepla a dochladením.

- podpora vykurovania

Vykurovanie budov prostredníctvom slnečných kolektorov v našich klimatických podmienkach je možné len formou podpory stáleho zdroja, najčastejšie v spojení s nízkoteplotnými vykurovacími systémami – stenové kúrenie, podlahové vykurovanie. Využíva sa tiež akumulácia prebytočného tepla z ohrevu TÚV. Pre podporu vykurovania slnečnými kolektormi je nutné vypracovať podrobný projekt pre dosiahnutie požadovaného energetického efektu.

Umiestnenie a upevnenie

Orientáciu kolektora udáva azimutový uhol, ideálny je 0° - priamo na juh, prípustná je odchýlka -10 až +20°.
Najvyššie účinnosti sa dosahujú pri sklone kolektora 30 – 45° pri celoročnej prevádzke.
Montáž kolektorov nevyžaduje výraznejší zásah do strešnej krytiny. Ideálny prípad je montáž na šikmú strechu s vyhovujúcim sklonom bez nutnosti korekcie orientácie. Nosná konštrukcia je uchytená do krovu, vychádza spod krytiny bez nutnosti vŕtania otvorov. Na prechod potrubia sa použije vetracia škridla. Na plochú strechu, resp. strechu s malým sklonom je nutné použiť podpornú konštrukciu pre požadovaný sklon a orientáciu.

Akumulačné nádrže
Slnečné kolektory
Hydrobloky
Solárne systémy Schüco
Zásobníkové ohrievače